Zasady przyjmowania interesantów PDF Drukuj
  • Usługi poradni są bezpłatne
  • Podstawą do podjęcia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego jest pisemny wniosek złożony przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka
  • O terminie badania decyduje konieczność zgłoszeń- z wyjątkiem sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji
  • Wszystkie dokumenty wydawane przez poradnię w sprawie dziecka odebrać mogą wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni
  • Dwa razy w miesiącu w poradni odbywają się posiedzenia Zespołu Orzekającego
  • Przyjmujemy zapotrzebowanie szkół i placówek na udzielenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej