PRACA Z DZIECKIEM PDF Drukuj
Wiadomości - Wiadomości

OPÓŹNIENIA I ZABURZENIA PERCEPCJII SŁUCHOWEJ

Zaburzenia te występują u 72, 1 % dzieci z trudnościami w nauce

1. Późno i nieprawidłowo mówią.

2. Ubogi słownik i wypowiedzi skrótowe.

3. Kłopoty z zapamiętywaniem tekstów mówionych, poleceń.

4. Trudności w zapamiętywaniu wierszy, piosenek, rymowanek, wyliczanek.

5. Trudności w zapamiętywaniu sekwencji słownych (nazwy miesięcy, dni tygodnia, tabliczki mnożenia).

6. Trudności w powtarzaniu dłuższych słów, opuszczanie głosek w wyrazach.

7. Słabe różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych p- b, t- d, k- g, w- f.

8. Mieszanie głosek syczących, ciszących i szumiących.

9. Zamiana i- j.

10. Nieprawidłowa pisownia głosek miękkich i zmiękczonych:                             ć- ci, ś- si, ń- ni, ź- zi

11. Błędy w łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów.

12. Opuszczanie głosek, sylab w środku lub na końcu wyrazów.

13. Błędy gramatyczne w wypowiedziach (zły dobór końcówek fleksyjnych).

14. Nie piszą ze słuchu, zapis jest zlepkiem literowym.

15. Nie nadążają za klasą podczas pisania ze słuchu, wymagają powtarzania fragmentów zdania bądź też kolejnych wyrazów.

16. Trudności z budowaniem wypowiedzi na określony temat, np. na temat historyjki obrazkowej.

17. Trudności z rozwiązywaniem zagadek, prostych rebusów.

18. Trudności w rozumieniu instrukcji do gier, łamigłówek, układanek.

19. Trudności z wysłuchiwaniem głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów.

20. Trudności z rozpoznawaniem głosów z najbliższego otoczenia (ze świata zwierząt, urządzeń mechanicznych).

21. Trudności z czytaniem nawet prostych słów, uporczywe głoskowanie wyrazów.

22. Trudności w rozpoznawaniu dźwięków o różnym natężeniu i częstotliwości.

23. Kłopoty z poszukiwaniem źródła dźwięku (gdzie jest ukryty instrument).

24. Trudności z wyodrębnieniem zdań w wypowiedzi, wyrazów w zdaniach, sylab w wyrazie, głosek w sylabie.

25. Trudności z podziałem na sylaby.

26. Kłopoty z wystukiwaniem rytmów.

27. Trudności ze śledzeniem akcji w opowiadaniu, czytance.

28. Trudności w zapamiętywaniu reguł, tabliczki mnożenia.

 

Opracowała- mgr Anna Baran


ĆWICZENIA  ANALIZY  I  SYNTEZY  SŁUCHOWEJ

  1. 1. Rozróżnianie dźwięków.

a) wyraźnych- szelest papieru, upadek szkła, wlewanie wody, uderzenia kluczy, stukania o siebie dwóch drewnianych przedmiotów,

b) głosów zwierząt- krowy, konia, gęsi, kaczki, koguta, kury oraz próby ich naśladowania,

c) mowy ludzkiej- głosu mężczyzny i kobiety, głosów członków rodziny z ukrycia

2. Rozpoznawanie głosek na początku wyrazów- samogłosek

„a”                      „e”                       „i”                       „o”             „u”

arbuz                   Ela                       igła                      oko             ucho

agrest                 ekran                    iskra                     orka            ulica

apetyt                epoka                    ile                         owca           układać

agrafka                ekierka                 Iława                   Olsztyn        ubranie

3. Dziecko samodzielnie wymienia rzeczy rozpoczynając się daną głoską, mogą o być nazwy rzeczy znajdujące się w pokoju, czynności jakie można wykonać zaczynające się na daną głoskę, można się bawić w sklep gdzie dziecko kupuje przedmioty na daną głoskę.

4. Rozpoznawanie głosek na końcu wyrazu.

„s”                       „c”                       „sz”                     „k”             „r”

tenis                     koc                       kosz                     sok              traktor

włos                     noc                       mysz                    krok            wieczór

kos                       taniec                  robisz                    kok              mur

zapas                   tysiąc                    kapelusz               skok            rower

5. Liczenie słów w zdaniu z równoczesnym odkładaniem klocków.

6. Rozróżnianie nazwy obrazka na podstawie pierwszej głoski.

7. Wybieranie obrazków których nazwy rozpoczynają się tą samą głoską (nie stosuje się obrazków, które mają „k” z „k” w środku, kilkoro dzieci może dobierać obrazki na różne głoski.

8. Dobieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się tą samą głoską.

9. Wybieranie obrazków, których nazwy kończą się tą samą głoską (nie mogą to być głoski b, d, g, w, ż, ź, dz, bo ich nie wymawia się na końcu wyrazu.

10. Określanie położenia w wyrazie (na początku, w środku, na końcu).

11. Kończenie i zaczynanie wyrazów dwusylabowych- demonstrujemy dziecku obrazek, podajemy pierwszą sylabę a dziecko kończy.

Należy dbać o to by dziecko nie powtarzało pierwszej sylaby.

12. Rozpoznawanie obrazka na podstawie pierwszej sylaby. Podajemy sylabę i stopniowo określamy cechy charakterystyczne przedmiotu na obrazku, podawanie innych wyrazów na tę samą sylabę.

13. Ustalenie miejsca sylaby w wyrazie (na początku, na końcu, w środku)

ĆWICZENIA ODTWARZANIA RYTMU I WIĄZANIA GO Z UKŁADEM PRZESTRZENNYM.

Stukanie, bębenek, klaskanie, (przerwy muszą być krótkie ¼ sekundy,

długie 1 sekunda)

Układy przestrzenne:      liczba klocków= liczbie stuknięć,

Odstępy= przerwy

a). nauczyciel wystukuje rytm, uczniowie układają z klocków,

b). graficzne odtwarzanie wysłuchanego rytmu (rysowanie kółek lub kwadratów),

c). tworzenie rytmu do danego obrazu graficznego.

Np.: ·   ·

··    ··

···     ·

·   ···  ··

···  ·    ···

Opracowała - mgr Anna Baran