OFERTY PRACY PDF Drukuj

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Opolu Lubelskim

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego

  1. I. Nazwa i adres jednostki

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczne

Ul. Szkolna 5

24-300 Opole Lubelskie

Tel/ fax: 818272367

 

  1. II. Określenie stanowiska urzędniczego

Główny księgowy- 0,25 etatu - od 1 stycznia 2017r.

 

III. Wymagania niezbędne: (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

 

Głównym księgowym, (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy), może być osoba, która:

1)     ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)     nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)     posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)     spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)      ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)      posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

IV.  Wymagania  dodatkowe

1)   minimum 10 letni staż pracy,

2)   co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych,

3)   znajomość programów finansowo-księgowych,

4)   znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,

5)   umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

6)   sumienność, dokładność, odpowiedzialność,

7)   umiejętności pracy w zespole,

8)   umiejętności rozwiązywania problemów,

9)   umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

V.   Zakres wykonywanych zadań:

1)        prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,

2)        wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)        kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)        kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5)        opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

6)        opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,

7)        kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,

8)        dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,

9)        prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,

10)     sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

11)     wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,

 

 

VI.    Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

1)     list motywacyjny,

2)     życiorys zawodowy – curriculum vitae,

3)     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

4)     dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,

5)     oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

6)     oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)     podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

IX. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1)      Termin: do 30 listopada 2016r.

2)      Sposób:

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu Lubelskim.

3)      Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu Lubelskim.

X. Inne informacje

 

1)   Aplikacje, które wpłyną do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu Lubelskim po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

2)   Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2016r.

3)   Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U.
z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4)   Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

5)   Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

6)   Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

7)   Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Poradni– poradniappopolelub.pl oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

8)   Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

9)   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 827- 23- 67

 

 

DYREKTOR