PDF Drukuj

Dokumenty wydawane przez Poradnię

1. Orzeczenia

 • o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
 • o potrzebie indywidualnego nauczania

2. Opinie  w sprawie:

 • wczesnego wspomagania rozwoju
 • dojrzałości szkolnej
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 • przyjęcia do oddziału przysposabiającego do pracy
 • pierwszeństwo przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się
 • dostosowania warunków i formy egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
  dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny tok nauki