Drukuj

W związku z nowelizacją Rozporządzenia  MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 04 maja 2020 r. następuje wznowienie pracy stacjonarnej poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym naszej placówki. Wznowiona działalność diagnostyczna będzie prowadzona  na potrzeby pracy Zespołu Orzekającego działającego przy Poradni oraz diagnozy gotowości szkolnej. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności będą rozpatrywane sprawy pilne, w tym:

- orzeczenia do kształcenia specjalnego,

- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

-  opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

- opinie o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Wszystkie zadania statutowe, w tym – zajęcia terapeutyczne, porady i konsultacje nadal będą prowadzone głównie z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.

 

Informujemy, iż podczas wykonywania koniecznej działalności diagnostycznej na terenie Poradni zachowane będą zasady bezpieczeństwa w postaci zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej (jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice) oraz środki do dezynfekcji powierzchni i dłoni.

 

Procedura przyjmowania klientów w PP-P w Opolu Lubelskim w okresie pandemii COVID-19:

1.Przyjęcie wniosku o przeprowadzenie diagnozy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim.

 

Wnioski o przeprowadzenie diagnozy w P P-P mogą być składane:

- telefonicznie,

- faxem,

- e-mailem,

- listownie (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub do skrzynki podawczej, znajdującej się przed wejściem do Poradni).

 

Druki wniosków- do pobrania  stronie.

 

Rodzice są zobowiązani do dołączenia do wniosków dokumentacji uzasadniającej potrzebę kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju lub odroczenia obowiązku szkolnego, w tym:

- zaświadczenia lekarskiego (druk zaświadczenia do pobrania ),

- opinii wychowawcy, nauczycieli, terapeutów (druk – do pobrania na stronie),

- wyników aktualnych badań – psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich (jeśli rodzic takie posiada).

 

2.Pracownicy Poradni dokonają rozpatrzenia wniosków i dokumentacji  oraz ich selekcji pod kątem konieczności bezpośredniego badania lub diagnozy na podstawie analizy dostarczonych dokumentów.

3. Rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie badania w Poradni, jeśli specjaliści stwierdzą, iż istnieje konieczność bezpośredniej diagnozy.

Rodzice/prawni opiekunowie/pełnoletni uczniowie zostaną poinformowani o stosowanych w Poradni zasadach bezpieczeństwa, w związku z epidemią COVID-19.

 

Informujemy, iż brak zgody na warunki badania, stosowane środki ochronne w Poradni jest jednoznaczne z brakiem zgody na badanie.

 

Każdy klient (pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny dziecka lub ucznia) będzie zobowiązany do wypełnienia (drogą telefoniczną) ankiety epidemiologicznej.

 

Klienci będą umawiani na wizytę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wypełnienia ankiety.

W przypadku przesunięcia terminu wizyty, klient będzie zobowiązany do ponownego wypełnienia ankiety epidemiologicznej, bezpośrednio przed badaniem.

 

4. Procedura diagnostyczna rozpoczyna się wywiadem z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka lub ucznia - będzie on przeprowadzany przez pracownika Poradni telefonicznie.

 

5. Dziecko/uczeń przybywa do Poradni tylko z jednym opiekunem. Osoby te powinny być zaopatrzone w maseczki (w ilości wystarczającej na czas około 2 godzin- wyjątek stanowią osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są zwolnione z obowiązku ich noszenia, czyli dzieci do 4 r.ż., osoby z autyzmem, osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z astmą i trudnościami z oddychaniem), rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania, wodę do picia, chusteczki higieniczne. Dzieci nie mogą przynosić do Poradni zbędnych przedmiotów osobistych, np. własnych zabawek.

 

6. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do zdezynfekowania dłoni.

 

7. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna będzie przeprowadzana w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego, zgodnego z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

- w odległości od klienta 1,5- 2 m ,

- po wcześniejszej dezynfekcji miejsca pracy i pomocy diagnostycznych,

- po regularnym wietrzeniu.

 

8. Praca stacjonarna będzie zorganizowana w sposób pozwalający na zachowanie odstępów miedzy wizytami klientów, tak aby móc zdezynfekować gabinet i przygotować go na wizytę kolejnego klienta.

 

9. Omówienie wyników badania z rodzicem będzie odbywać się drogą telefoniczną lub on-line.

 

10. Na terenie Poradni obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, przemieszczania się po korytarzu Poradni, spożywania posiłków.