Inne trudności (wady wzroku, słuchu, autyzm, zespół Aspergera i inne)

Jeśli  Twoje  dziecko  jest  dzieckiem:

  • niesłyszącym lub  słabosłyszącym
  • niewidomym lub  słabowidzącym
  • z  niepełnosprawnością ruchową, w  tym z  afazją,
  • z  niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim, z  niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  •  z  autyzmem, w tym z  zespołem Aspergera,
  • niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

to skontaktuj się z  pracownikami: