Trochę o nas...

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim

Jesteśmy placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Powiat Opolski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Lublinie. Realizacją zadań w Poradni zajmuje się kadra pedagogiczna, w skład której wchodzą:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • logopedzi

Dla potrzeb prac zespołu orzekającego działającego w placówce zatrudniony jest również lekarz. Poradnia jest placówką publiczną, prowadzącą działalność na terenie obejmującym gminy:

 • Opole Lubelskie
 • Poniatowa
 • Chodel
 • Karczmiska
 • Józefów nad Wisłą
 • Łaziska
 • Wilków
20230306_133923

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim jest instytucją, która odpowiada na potrzeby współczesnego świata i człowieka, placówką przyjazną dzieciom i młodzieży, wspierającą ich w pokonywaniu ograniczeń, wynikających z zaburzeń rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych oraz umożliwiającą wszechstronną stymulację ich rozwoju. Równocześnie miejscem cieszącym się zaufaniem rodziców, mogących znaleźć w niej rzetelną i fachową pomoc, dotyczącą wspomagania rozwoju i wychowania dzieci.

Naszym priorytetem jest rozpoznawanie potrzeb środowiska i odpowiadanie na nie, szeroka otwartość na potrzeby przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, wspieranie ich poprzez działania: profilaktyczne, wychowawcze i doradcze oraz dążenie do zwiększania skuteczności działań poprzez doskonalenie umiejętności pomagania i oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań klientów poradni, tj. uczniów, ich rodziców,
nauczycieli i specjalistów. Nasza placówka posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wydajemy również opinie w sprawach, m.in.:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
  poza przedszkolem,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
  indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • dostosowania warunków i formy egzaminów do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.

 

Ponadto opinie w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Świadczymy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, a także pomoc w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą i edukacyjną. Diagnozujemy trudności dydaktyczne i emocjonalne. Wspieramy rodziców i nauczycieli w ich działaniach wychowawczych i dydaktycznych, wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Korzystanie z pomocy naszej Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Podstawą do podjęcia postępowania diagnostycznego, terapeutycznego jest wniosek złożony przez rodziców lub opiekunów prawnych. O terminie badania decyduje kolejność zgłoszeń – z wyjątkiem sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji i pomocy. Pomoc w formie indywidualnych porad i konsultacji udzielana jest na bieżąco, w godzinach pracy Poradni.

Jesteśmy instytucją dialogu, działamy w sposób elastyczny, jesteśmy gotowi na zmiany i przystosowanie się do potrzeb środowiska lokalnego. Efektywnie współpracujemy z placówkami oświatowymi i instytucjami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Poza diagnozą, terapią i orzecznictwem, dzieci i młodzież wspieramy poprzez:

 • indywidualną terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, jak również terapię grupową;
 • treningi integracyjne, antystresowe, asertywności, konstruktywnej komunikacji;
 • warsztaty skutecznego uczenia się;
 • indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno – zawodowe;
 • badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem różnorodnych testów;
 • prowadzenie punktów konsultacyjnych w szkołach i w Poradni;
 • mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
 • spotkania psychoedukacyjne w ramach godzin wychowawczych;
 • zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje językowe i matematyczne.

Oferta usług Poradni obejmuje wsparcie nauczycieli i specjalistów, poprzez:

 • prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, zgodnie z potrzebami placówek oświatowych z terenu Powiatu Opolskiego;
 • organizowanie grup wsparcia dla pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów szkolnych;
 • wspomaganie w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • prowadzenie stałych lub doraźnych punktów konsultacyjnych na terenie szkół i placówek;
 • wspieranie umiejętności wychowawczych i opiekuńczych poprzez organizowanie warsztatów oraz innych zajęć psychoedukacyjnych;
 • organizowanie spotkań ze specjalistami, otwartych wykładów i konferencji;
 • wspomaganie rozwoju szkół poprzez tworzenie sieci współpracy i samokształcenia.

 

Rodzice mogą skorzystać z:

 • indywidualnych porad bez badań;
 • terapii rodzinnej;
 • uczestnictwa w warsztatach kompetencji wychowawczych na bazie Szkoły dla
 • Rodziców i Wychowawców;
 • zajęć warsztatowych tematycznych (np. pomoc dziecku z trudnościami w nauce, postępowanie z dzieckiem nadpobudliwym, praca z dzieckiem leworęcznym, i wielu innych);
 • spotkań psychoedukacyjnych.
20230306_122227

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!

Agnieszka Maj
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Opolu Lubelskim